Gere emun part 70 ገሬ እሙን ክፋል 70

Publicerades den 25 okt 2020
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም
ገሬ እሙን ኢንተርተይመንት መዘናግዕን መምሃራይ ዝኾነ መደባት ብምድላው ዝቐርበሉ ቻነል ኢዩ። ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትክኮኑ ንምነ። የቐንየልና!
Welcome back to Gere emun Entertainment SEnewss Channel in Tigrinya Language. We Recommend you to SUBSCRIBE us to get the most updated videos. Thank you!

Kommentarer

 • ገሬ ዝናገሮ ኩሉ ሸምጣጥ ን ፍርቂ ክልል ጠቅላይ ሚኒስተር ፈንቀል እዩ።ክክክ

 • mikirat deky tgray

 • በርቱዑ

 • Subscribe our vine senewss.info/slow/iavNaaqFfNXEpcw/video

 • ሎሞስ ትእሰራ ኢኽን ክክክክክ ና ልበይ ተናጊርኹም ህወሓተይ 😂😂😂

 • ንምታይ ኢኹም 2020 ኢልኩም መሊእኽምዎ? 2013 እኮ ኢና ዘለና፣ ወይስ መልክዕኹም ቀይርኩም ተጋሩ ኣይኮንኩምን ሓበሻ እ? ወይስ ፃዓዱ ኢኹም ኣብ ወፃኢ ትነብሩ ናይ ፃዕዱ ካልቸር ዝሓዝኩም? ወይስ ናይ ኢትዮጲያ ካልቸር እዩ ዘለኩም ማንነትኩም ናይ ፈረንጅ ካልቸር ትኽተሉ ኢኹም ትመስሉ፣ ናትና ዓመተ ምህረት ቐይርክምዎ በጃኹም ኣርምዎ ብስርዓት ተጓዓዙ

 • ሕብረተሰብና ኣብ ከምዙይ ዓይነት ፊልምታት ንዝሰርሑ ብምሕጋዝ ብዙሕ ኣይሕግዙን ገና ኣይነቕሑን ድማ ገና ኣይሃፍተመን ሕብረተሰብና፣ ክሕግዝ ዘለዎ ብህዝቢ ዘንድ ግን ኩላትና ኢና ክንቕስቕሶ ዘለና ንህዝብና ብፍላይ ሰብ ሃፍቲ፣እቲ ህዝቢ እውን ነቲ ዝተሰረሐ ፊልሚ ከፊሉ ክሪኢ ኣለዎ። ፊልሚ ዝለማመዱ ተዋሳእቲ ፈላማ ኣብ ንኡሽተይ ሕስር ዝበለ ሼርንግ ገዛ ክከራይሎም ኣለዎም ኩሎም ኣብ ሓደ ፎቕ ናይንባዕሎም ሩም መደቀሲ ክዋሃቦም ኣለዎም ክሻዕ ዓርሶም ንምክራይ ዝኽእሉን ክሻዕ ንኡሽተይ ዝልወጡን ብናፃ ገዛ ኽራይ ሓንቲ መደቀሲ ሩም ክካረይሎም ኣለዎም፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ሜካባት ክዳውንቲ መስርሒ ፍልሚ ተገዚኡ ክዋሃቦም ኣለዎ፣ ዘድልዮም ነገር ክማለአሎም ኣለዎ፣ ካብኡ እቲ ሳልሳይ ድማ ኩሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ወርሒ ወርሒ ብዓቕሙ ንኡሽተይ እናዋፀአ ነቲ ፍልሚ ዘስርሕን ንቶም ተዋሳእትን ክዋሃቦም ዘንድ ምግባር ንዝኽነ ነገር ይጠቕሞም ሓገዝ ይኾኖም፣ብዝተረፈ እቲ ሓዱሽ ፍልሚ ምስተሰርሐ ድማ ፈለማ ብስኒማ እናተኸፈለ ክረአ ዘንድ ምግባር ክሻዕ ሓደ ዓመት እናተኸፈለ ይረአ ብስኒማ ፣ ካብኡ ብኦላይን ክልቀቕ ምግባር ብንኡሽተይ ክፍያ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ካብኡ ብናፃ ብዘይ ክፍሊት ምልቓቔ ይግበር፣ ከምዚ እዩ ዝኽየድ ቢዝነስ ንሓሪፍ ምሉእ ፊልሚ። ን ተኸታታሊ ድራማ ድማ ብኑኡሽተይ ወርሓዊ ክፍሊት እዩ ዝልቀቕ ነቲ ሕብረተሰብ ንምሕጓስ ዘተባብዕ ዘህርፍ ዘላዕል ዘህንቁ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ፣ እቲ ዓብዩይ ሚና ግን ኣብ ምሉእ ፍልሚ ፅፍፍ ፅሪ ዝበለ ፁቡቕ ፍልሚ ብምስራሕ ሚና ምፅዋት እዩ፣ ሰብ እናኸፈለ ንኽሪኢ ምግባር እዩ ክኾን ዘለዎ እንተስ ብሲኒማን ብኦላይን እናተኸፈለ ክረአ ምግባር ንሓደ ዓመት ክፀንሕ ምግባር።፣ ካብኡ ብሲዲ ኣስሪሒኻ ምሻጥ ካብኡ ብናፃ ብኦላይን ምልቃቕ እዩ ኽኾን ዘለዎ ምሉእ ፊልሚ ንዝሰርሑ ኣርቲስታት። እቲ ድራማ ግን ንሰባት ከይድንጉዮም ብምግባር መፃናንሒ መብዛሕቲኡ ብናፃ ይልቀቕ ብኦላይን ያዉ ዋናኡ ክፍሊት ነዊሕ ምሉእ ፊልሚ ክሻዕ ዝስራሕ ብፅቡቕ ክፍሊት ይዕወቱ። ከምዙይ እዩ ክኾን ዘለዎ። ህዝቢ ትግራይን መንግስትን ድማ ኣብ ጎኒ ኣርቲስታት ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ንዓቶም ዘድልዮም ነገራት ብዝተኻኣለ ቕልል ምግባር ምሕጋዝ ዘድልዮም ምድላው እዩ ክኾን ዘለዎ፣ ህዝቢ ትግራይ ብሕብረት ብዓቕሙ ንኡሽተይ ቕርሺ እንተ ኣዋፂኡ ብቢ ወርሑ ንኸየንቲ ንትያትር ንስልጠና ንተዋሳእቲ ወዘተ ብዓቕሚ ብምሕጋዝ ይኣኽሎም እዩ፣ነቲ ፕሮዲሰር እዩ ዋናኡ ዘድሊ ንኡሽተይ ሓገዝ እንተተዋሂብዎ ኣፀቢቑ ንተዋሳእቲ ከምዝኸፍሎም ጥርጥር የብለይን። ጥራሕ ኩሉ ብንፅርን ብሓቅን ብግልፅን ግበርዎ ሞያኹም። መንግስቲ ድማ ስኒማ ብምኽፋት እንተሓጊዙ ህዝቢ ድማ ብምውፃእ ክሕግዝ እዩ። ኣኾኹም ተጋሩየይ ንኒ ዕርስኹም ተሓሳሰቡ ጀግኑ ኩሉ ትግራይን ብፅቡቕ ኣንቅሑ ኣሰልጥኑ ኣምህሩ ኣስርሑ ስራሕ ብምጥያሽ ተሓጋገዙ ወዘተ ድሓር ነገራት ኩሉ ፅቡቕ ክኾን እዩ። ዝገርም ምሩፅ ምሉእ ፊልም ሰሪሕኹም ብኽፍሊት ክረአ ዘንድ ግበርዎ በጃኹም ምእንታን እናዓበየ እውን ክኸድ። ፈለማ ብመስታወቅያ ኩልሻዕ ኣርእዩ ካብኡ ነቲ ምሉእ ፊልሚ ብኽፍሊት ክረአ ግበርዎ ብስኒማን ብኦላይን ብኽፍሊት ንሓደ ዓመት ክረአ ግበርዎ። ኩሎም ከምኡ እዮም ዝገብሩ ክዓ ከምኡ እዩ ክኾን ዘለዎ። ህዝብና ንሕና ኣብ ጎኒ ኣርቲስታት ትግራይ ኢና ኣጆኹም ብዓቕምና እውን ክንሕግዘኩም ኢና ንኹልኹም ከየንቲ ዝተፈላለየ ድራማ ብምስራሕ ትፅዕሩ ዘለኹም ሰባት። ኣጆኹም 😗😗😗😗😗😗😗😗❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • TkikL

 • Atum sebat bsru gele alekum beka kexlilu deki abay tgrai

 • እንታይ ኢኩምምም ትግራይ ትግራይ ትብሉ ኣሰልችኩምና እኮ ፊልምን ተዋስኣትን ጥራይ ዘይተድንቁ

  • እንታይዲካ እሞ ሓጊሙካ ወዲዛ ቆንዳፍ ኤርትራዊ ጨምላቅ

 • senewss.info/my/tH5Cj4zEhl0gxOCyAgSd0A.html ኩቡራት ኣሕዋት ኣብዚኣ ካኣ ተዛወሩ ኣብ ቻነለይ ክንክን ናይ ቆርበትናን ጨጉርናን ከምኡ’ውን ናይ መግቢን ካልእን ዘርኢ ፕሮግራማት ሒዘ መጽየ ኣለኹ 👌ብደሓን ምጹ ❤️

 • ገሬ እሙን😍 ብጣዕሚ ሓሪፍ መልእኽቲ ኣሕሊፉኹም። የቀንየልና ኣሕዋት ቀፅልሉ! ናይ ትግራይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘሎ ፀገም ብሓቂ ገሊፅክምዎ

 • senewss.info/slow/qcaRsJWSqtunnNQ/video

 • Lemlem ayney &zerabruk .joker zfetu like

 • ኣብረሃም ወደያ ዘብራኣብሩክ ኣፍቂረዮዋ ብሱሙ እሰኪ like ሃብኒ

 • yene maroch

 • ሰላም የሕዋት፡ ኣኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነና፡ ብሉጻት መግብታት ንጥዕና የዒንትና ዝሓዘት ቪድዮ ሒዝናልኩም መጺእና ኣሎና። ኣብዛ ሊንክ ብምጥዋቕ ክትክታተሉ ንዕድመኩም። senewss.info/slow/fLmlj9l4nq2rr9A/video

 • Des bahalit drama

 • እንዳጌሬ ሽኮራት 🥰🥰🥰🥰

 • እዞም ኣብ ቢሮ ኮፍ ኢሎም ጉዳይ ህዝቢ ዘየፈፅሙ ዘለዉ ሰባት ብዘብዐኛ/ብ ዋርድያ ካብ ደገ ክምለሱ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ብሕጊ ክረአዩ ኣለዎም ድምፆምን ምስሎምን ብሕቡእ ቐዲሕኹም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ግበርዎም፣ ናፍቲ ጉዳይ ቢሮ ድማ ፖሊስ ሒዝኩም ኺዱ ምእታው እንተኸሊኦምኹም፣ ህዝብና ክምዕብል ክሓልፈሉ ተማሂሩ ብዝተማሃሮ ስራሕ ክረክብ ሓሊፍሉ ዓዱ ከዐቢ ክልውጥ እዩ ዓላማና እበር ህዝብና ኣብ መገዛ ዓዱ ሕጊ ሲኢኑ ክጓተትን ክዳኸምን ክሰቓይን ዓላማ የብልናን፣ ደርጋውያን ተመሳሲሎም ኣብ ቢሮ ኣብ ወንበር ትግራይ ኮፍ ኢሎም ከም ዘብዐኛ / ዋርድያ መሲሎም ካብ ኣፍደገ ንህዝብና እናመለሱ መሰሉን ስርዓቱን ሕጉን እናፍረሱ ህዝብና ኣብ ውስብስብ ንድሕሪት እናቕረዩ እናባልዑ ድኻ ዓዲ ንምግባር ዝፅዕሩ ዘለዉ ሰለልቲ ደርጋውያን ተመሳሲሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ወንበር ኮፍ ዝበሉ ብቑልጡፉ ተመርሚሮም ኣብ ውሽጢ ቑፅፅር ክኣትዉ ኣለዎም እዞም ነዚ ማሃይምነት ሕጊ ዝተሓባበሩ ዱርዬ ደርግታት እውን ዓድና ለቒቖም ክወፁኡልና ኣለዎም ክእሰሩ ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ፣ ሰለልቲ ብጥበብ ተመርሚሮም ክተሓዙ ኣለዎም፣ ትግራይ ብሙሱናን ብሓሶትን ኣይትመሓዳደርን እዞም ጉዳይ ስራሕ ዘየፈፅሙ ዘለዉ ኣብ ቢሮ ኣብ ወንበር ኾፍ ኢሎም ዝሓርኡ ሰባት ብቑልጥፍ ሕጊ ክምርምሮም ኣለዎ ለይትን ቐትርን፣ ፖሊስ ትግራይ እንታይ እዩ ኣስተዋዕፆኻ ንትግራይ ሕድሪ ተቐባልነት? እዚኣ ንዓኻ ሕቶ ገዲፈልካ ኣለኹ፣ ኣምላኽ ባዕሉ ብጊዜኡ ይራኣየልካ ብሓቂ ብሰናይ ዘገልግል ዝሰርሕ ሓቅን ሰናይን ይረክብ ካብ ዝፈትዎ ፈጣሪኡ፣፣፣ እንተ ዓድን ህዝብን ብኽሕደት ስሪሒት ምሻጥ ግን ካብ ሕግን ካብ ኣምላኽን ፈፂሙ ኣየምልፅን፣ ኩልኻ ፖሊስ ትግራይ ከም ወታደር ጅግና ክትኾን ኣለካ፣ ተስእ ተሰማር ንዓድኻ መስዋእቲ ኹን ብቕርሺ ፈፂምካ ከይትታለል ጥበብ ቐዳሞት ሃለዋት ሕድሪ ትግራይ ከይጠፍእ ኣስተውዕሉ፣ ፖሊስ ትግራይ ተስእ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ለያቡ ሰረቕትን ቐተልትን ብጥበብ ሒዝካ ናብ ካንፒ ስራሓት ወሲድኩም ክሰርሑ ግበርዎም ተኽልታት ክተኽሉ ብጉጅለ ጌርኩም ናብ ኩሉ ትግራይ እናዞሩ ተኽልታት ክተኽሉን ሓፂነመፂን ክሰርሑ ችግናት ክተኽሉ ቃላሚንጦስ ክተኽሉ ፍረምረታት ገለመለታት ክተኽሉ ከልምዑ ወዘተ ብዙሕ ኣብ ሰናይ ማኣድናት ክሰማሩ ግበርዎም ብምስራቕ ጊዜኦም ካብ ዝውድኡ ንትግራይ ተዘገልግሉ ይሕሽ ንታ ዓዲ እውነ በዝሒ ዘራጊ ሕጊ ኾንቶ ብላሽ ፍረ ኾይኑ በርቲዑ ከይተርፍ ማራ የታሓሳስብ እዩ። ስለዙይ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ኣብዚ ዛዕባ ብሕብረት ተኣኪቡ ተስማሚዑ ተማይጡ ነዚ ፀገም ብጥበብ ከወግዶ ከስተኻኽሎ ከፅርዮ ኣለዎ። ስርዓተ ዓውዲ መረባዕ ህንፀተ ርእሲ መፃኢ ተስፋ ዓተርቲ ሕድሪ ተቐበልቲ ትግራይ ማራ ዓብዩይ ሚና ክሳማራ ክስራሕ ኣለዎ ኩልና ነዚ ፀገም ተሓባቢርና ብጥበብ ንመክቶ ንትግራይ ዘድክም ዕቤት ይርሓቕ ከም ኣንበጣ፣ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ኢድን ጓንትን ደምን ዓፅምን ልብን ርእስን ኮላሊትን ኮይንኹም ለውጢ ትግራይና ክተርእዩና ኣለኩም ክብል እፈቱ፣ ሰላምኩም ይብዛሕ ልዑል እግዚኣቢሔር ኣምላኽ ብቕድመኹም ይቕደመልኩም ካብ ፀላኢኹም ወጥመድ ይሰውርኩም ፀላኢኹም የርሕቐልኩም ደቂ ትግራይ ማዓረይ ኣጆኺ ትግራይ ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ፣፣፣🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌳🌳🌳🌳🌳🌴🌴🌴🌴❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Selam

 • ርግኣት መቀረት ዛድራማ ተረአያ ስእ ሕጉስስ እየ ልበል

 • ርግኣት ክፈትዋ ብጣዕሚ እየ በጃኺ ኣይትጥፍእና ንስኪውን ካፍቶም ዝስርሑ ስራሕትኩም እናተሓወስኪ ስርሒ ክንሪአኪ መአንታን ምቅርተይ።

 • Eza shokey eba merkuley Www.etsy.com/shop/ethyelegantcrafts

 • Kkkk tkkl eylka gere

 • Monday or Tuesday 🤣🤣🤣

 • እሰከ Subscribe አርጉኝ

 • መሃሪት ኮሜዲ gbu all

 • Rgat shkor kulu gzye tatasrhe xabuk nayeru kef Alke mkrtie

 • ✋💔💝💘🍇🍅🍎🍓🍍♥️🥜🍊🥝🥯⚽️🎧🎏🍉👠👡🥥

 • ትኽክል ብሓቂ ጥበበኛታት ኣጀኩሙ ኣስምዕዎም ነዛም ዘይተምሃሩ ወንበር ዝሓዙ

 • ደቂ ዓደይ መዓረይ ኣብ ቀረባ ጊዜ ትግርኛ ሙዚቃታት ሒዘ ክቀርብ እየ ብስም ትግራይ ሳብስክራይብ ግበሩኒ senewss.info/slow/iavNaaqFfNXEpcw/video

 • Lemlem halal

 • Awy beti fkr ftwtw nkulukum

 • 19 dekik haxira enda gere emun 😂😂

 • ርግኣት እና ቤቲ ቀመም ናይዛ ድራማ

 • senewss.info/slow/hLXPbMKqp9zWmbY/video

 • ጽብቅ ድራማ ናይ በሓቂ ቤቲ ግን ዘረባ ተብዚሒ ኣለኪ ኣብ ሓንቲ ደቂቅ ብዙሕ ቃላት ተዛሪብኪ ህድኤ ኢልኪ እንተ ትዛረብ ጽብቅ መኮነ

 • 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 • ሰላም ለእናንተ እዚጋ ገብታቹ እዩት እና ትወድታላቹ ግን ደግሞ #Subscribe አትርሱ senewss.info/my/cV7-ZjRYuytL7TgZMFjJDw.html

 • ርጋኣት ክትጠፍእ የብላን

 • 19:20 ደቂቃ ዊሒድ 🤔

 • ደቂ ወይን ሳብስክራይብ ጉበሩለይ አብዛ ቻናል

 • ፈተዉቲ ቢቲ ሃይላይ likeግጭይለይ 🌷🌷🌷🌷❤❤❤❤❤❤

 • Dislike aytgberu neza drama tkatatlu bejakum

 • ሸኮሪናታት እንዳ ገሬ እሙን ስላም ቅሳነት ናዓኩም ኣነስ ክፈትወኩም ማዓት እየ

 • ስላምኹም ይብዛሕ ደቅ ዓደይ ማዓር ኣምበጣና ኮረና ጠፉኡ ኣብ ስደት ዘለና ውን ናብ ዓድና ብስላም ይምለስና

 • senewss.info/slow/Z5rakNl8q77ZaKo/video Ethio oldies subscribe bemadreg beteseb yhunu

 • ኣያ ዘብራኣቡሮ ዝፎቱዉ 👇

 • ናፊቕኩም ቅኒየ ሙቁራተይ

 • ኣያዘራብሩኽ ኣብዚኣስ ተጋጊኻ ኩሉዩ በትምህርቲ ዝኸይድምበር ዝማሃርስ የለይ ምኽንያቱ መማህራን ስለዘየለው።

 • ፅቡቅእዪበርትዑ❤❤❤👍👍💪

 • 👍👍👍💕💕💕❤❤❤

 • Lemlem ayenye and Ato Zerabruk lov u so much

 • Beti balager u so funny ....

 • senewss.info/slow/i9TIbdZ7n8ujcaI/video ሳብስክራይብ ብምግባር ኣበረታቱዑና ናተዘናጋዕኩም

 • ኣንዳ ገሬ እሙን ድራማኩም ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚይ ግን ኣብዚይ ክልተ ቅነ ሰዓት ትሓፅርዎ ኣለኩም

 • ርግኣተይ ዝናፈቅኩምዋ ላይክ ሃቡኒይ ኣሕዋተይ

 • inda gere emun idmen tinan yhabkum nskum intezey thlwu bmntay kzenagai nere so wdddddd ajekum natna 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

 • ደቒቓ ይሓፅር ኣሎ

 • ዋው እንካዕ ብሰላም ሞፃአኩም ደቂ ትግራይ ዓደይ

 • Tsibuk timhirti

 • ❤❤

 • ድምፃዊ ሶሎሙን ሃይለ እየ። ናይባእለይ ቻናል ከፊተ ኣለኩ ሰብስክራይብ ግበሩለይ። ነባራት ስራሕተይ ድማ ኣብናተይ ቻናል ከትረክብዎ እኩም።

  • Solomon haile ksab kndey kem nfetwekas tfelt do (Eritreans)

 • Good job

 • ፖለቲካ ግደፉ ኣየጥዕመልኹምን

 • Equae bedahan mesakhin Rgat and Betty please aytitfae

 • ❤❤❤❤👌👌👌

 • Well come ❤️

 • wayyyyyyyyyye

 • ፉቱቱዉዉዉዉዉ

 • ና ቤቲ ሃይላይ ኣክት ግን ግነት ይበዝሖሎ ተዝስተኻኸል

 • Nay bhaki eye zfetwekum.nfuat.kunetat Tigray nmflat.bkereba nOakum mikittal Ekul Eyu. Kexlwo.Gezif melekti ekum temeHalalfu zelekum.

 • ሰላም ለሁላችሁም ❤️ Oralcare-ethiopia youtube channel ሰለ ጥርስ ንፅህና አጠባበቅና አፋችን/ጥርሳችን ላይ ሊከሰቱ ሰለሚችሉ የተለያዩ በሽታዎች ከእነ መፍትሔዎቻቸው ይዞላቹ ቀርቧል. ቤተሠብ በመሆን ይቀላቀሉ::😊😊 senewss.info/slow/q6i-Y5V3jLvJrLI/video 🦷

 • I love bete haylaye she is so cute

 • God bless you all

 • ለመንቲ like የተብዝሕዎ

 • ሳዓት ሓፂሩና እንዳያ ዘርኣብሩክ

 • እንኳዕ ብሰላም መፃኩም እና ደቂ ዓደይ ሙቁራት ኣብ ሰራሕኩም ኣስልጦ ይምነየልኩም።

 • Gere emun

 • Gere Emun nay behaki Emun eka jigna wedi jeganu abet zereba is 🥰🥰🥰

 • ቤትየ መፂኪ ዌል ካአ ናፊቀኪ ቀንየ😘♥ ደቂ ሓራስ ነብሪ♥

 • እንካን ብሠላም መጣቹ ማሮቼ

 • ኣሕዋተይ ካብ ወራር ኣንበጣ ካብ መከራ ስደት ሃገርና ኢትዮጽያ ሰላም ሓድነት ፍቅሪ የውርደልና መድሃኒ ኣለም እመ ኣምላክ ድንግል ኪዳና ምህረት ናይ ሰላም ግዜ ተምፅአልና ኣሕዋተይ ከማይ ስደት ዘለኩም ውልድን ወላድን ዝራከበሉ ግዜ የሕፅረልና ኣምላክ አሜን አሜን አሜን

 • ዋወወዉቡ

 • senewss.info/slow/aMi6sKmaeaesjaY/video

 • እዋይ እንድኣ ገሬእሙን እታ ሕማም ናይ ዓድና ብደንቤ ጌልጽክማ 😄😄👌👌

 • 💚💚❤❤❤🌻🌻🌻🌻🌷🌷👏💗💗💗💕💓💖💖💖እንካዕ ዳሓን መፃኩም💗

 • ብዛዕባ እሱራት ስዑዲ ዘለዉ እውን ሕውስ እንዳበልኩም

 • 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝒎𝒂 𝒃𝒐𝒚𝒚𝒚

 • Sewedwchu marochiye

 • ሰላም ሰላም እንቃዕ ደሓን መፀኩም እንዳ ገሬ እሙን🇻🇳🇻🇳lik እስከ ሃብዎሞ

 • ኣቱም ሰባት ፍትሒ ንስደተኛታት ወገናትና እስከ ሓደ ማዓልቲ ድምፂ ክንዎም እንዳ ገሬ ሽኮሪናታት

 • 😍😍😍😍👌

 • Please eske n rgat aytetfeulna mqrti ftret

 • ደስ ባሃልቲ ሙቁራት

 • ንሰበይቱ ወይ ዓርኩ ለምለም ዓይነይ ኢሉ ዝጽውዓ እስከ ላይክ ኣብዚኣ ሃቡኒ።

 • ርጋኣተይ እንካዕ ብሰላም መፃኪ

 • ናይ ገርየ እመን ካብቲ ዝፈትዎ፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ብመልክዕ ድራማ ዘቅርብዎ ብምካኖም እዩ።ቀጽልዎ ጀጋኑ።

 • እንዳ ገሬ እሙን መልእክትኩም ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ባህልና ወፃኢ ንዓና ዘይዉክሉ አለዉ ኣርምዎም ከም ል ቤቲ